O projektu

Rozvoj infrastruktury pro výzkum a výuku na Lékařské fakultě UP (Dostavba Teoretických ústavů LF UP)

Výuka pregraduálních a postgraduálních studentů Lékařské fakulty (LF) a Fakulty zdravotnických věd (FZV) v teoretických a preklinických oborech probíhá především v budově Teoretických ústavů, Hněvotínská 3, Olomouc. Budova Teoretických ústavů tak reprezentuje hlavní výzkumnou a výukovou základnu pro oblast biomedicíny v rámci Univerzity Palackého. Tato budova byla dokončena v roce 1959 a zkolaudována v letech 1960/1961. O pět let později zde pracovalo 124 zaměstnanců, v roce 2008 již 305 zaměstnanců. Stejně tak se zvýšil počet pracovišť ze 14 v roce 1965 na současných 24.

Od roku 1992 je Lékařská fakulta UP garantem vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. I přes vznik samostatné Fakulty zdravotnických věd (FZV) v roce 2008, 90% výuky teoretických a preklinických předmětů pro zdravotnické obory bude i nadále probíhat v budově Teoretických ústavů. Kromě výuky pro FZV zajišťuje LF ve svých prostorách také výuku pro některé obory Fakulty tělesné kultury (FTK) a Přírodovědecké fakulty (PřF). Výuka pro PřF UP probíhá v oborech, které jsou mimořádně náročné na laboratorní vybavenost, zejména v souvislosti s přípravou bakalářských a magisterských diplomových prací. Počet studentů nelékařských oborů vyučovaných v prostorách Teoretických ústavů LF stoupl z 50 v roce 1992 na 560 v roce 2008.

Narůstající výuková zátěž pracovišť lokalizovaných v limitovaných prostorách Teoretických ústavů vyžaduje značné organizační zásahy do rozvrhu. Možnost zásadního rozšíření výzkumných aktivit jednotlivých pracovišť a především vytvoření specializovaných laboratoří je v současné budově minimální. Splnění současných vysokých nároků na hygienu, technické a ekonomické parametry, např. potřebné výměny vzduchu a čistoty prostředí, je omezeno stavebně-technickými i prostorovými parametry současné budovy. Nízká konstrukční výška stropů všech pater znemožňuje plnohodnotnou realizaci vodorovných instalačních rozvodů a zejména vzduchotechniky. Konstrukční systém budovy nedovoluje výraznější dispoziční úpravy, navíc jeho nosnost, díky původní technologii a původnímu provedení je omezená. Další otázkou je umístění technologických uzlů v budově a realizace všech instalačních rozvodů z uvedených uzlů na jednotlivá pracoviště. Tento stav výrazně omezuje rozsah možných stavebních zásahů. Menší stavební úpravy prováděné v průběhu posledních cca 10 let jsou nedostatečné, protože neřeší některé zásadní problémy a jsou značně limitovány časově (na dobu červen – srpen). Zásadní opravy během semestru by mohly ohrozit výuku.

Řešením je realizace dostavby Teoretických ústavů s patřičným technologickým zázemím splňujícím současné nároky na hygienu zejména morfologických pracovišť a zároveň rozšíření jejich výukových prostor. Vybudovaná infrastruktura dovolí kvalitnější a ekonomičtější výuku postgraduálních i pregraduálních studentů ve specializovaných laboratořích a to jak v dostavbě, tak i ve stávající části TÚ. Jednoznačně také dojde k rozšíření výzkumné kapacity fakulty.

Částka plánovaná na výstavbu (949 mil Kč) zahrnuje vybavení nové budovy moderními technologiemi a technikou, která bude určena pro výuku a výzkum. Vzhledem k tomu, že zde bude probíhat výuka studentů bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů, budoucí náklady na provoz budovy, odhadované ročně na 20 mil. Kč, budou hrazeny jak rozpočtových prostředků určených na studenty, tak i z grantových prostředků pracovišť lokalizovaných v těchto prostorách.

Lékařská fakulta připravuje absolventy pro náročnou práci ve zdravotnictví a příbuzných biomedicínských oborech, kteří jsou schopni pracovat i ve výzkumném a průmyslovém (biotechnologickém) sektoru, a mají proto vysokou uplatnitelnost na trhu práce. Současná situace na LF UP (technický stav hlavní budovy Teoretických ústavů a laboratorní vybavení dostupné pregraduálním a postgraduálním studentům) umožňuje jen omezenou výuku a limituje významně i výzkumné aktivity. Vytvoření kvalitních výukových podmínek v laboratořích pro studenty všech studijních programů je nezbytným předpokladem pro zlepšení jejich praktických dovedností a znalostí včetně osvojení moderních laboratorních technik, a tím i zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Dostavba Teoretických ústavů vyřeší naléhavé potřeby nových výukových prostor a zlepší i podmínky pro výzkumnou činnost pracovišť lokalizovaných v současné budově Teoretických ústavů. Klinická pracoviště lokalizovaná v prostorách Fakultní nemocnice disponují jen velmi omezeným laboratorním zázemím a jsou pro svou výzkumnou práci nuceni využívat již značně vytížené laboratoře Teoretických ústavů. Zvětšení prostorové kapacity Teoretických ústavů umožní nabídnout laboratorní prostory také zaměstnancům LF UP a postgraduálním studentům klinických pracovišť a saturovat tak potřeby jejich nedostatečných výzkumných kapacit.

Dostavba má za cíl také významně rozšířit výukovou plochu a vybudovat adekvátní laboratorní zázemí pro rozvoj všech akreditovaných doktorských studijních programů (DSP) s důrazem na programy lokalizované v dostavbě (jako jsou patologická anatomie a soudní lékařství, lékařská mikrobiologie, imunologie, lékařská biologie, histologie a embryologie). Jsou to obory, které dlouhodobě vykazují zájem studentů o postgraduální vzdělávání, mají kvalitní výstupy a schopnost získávat grantové prostředky. Z vybudované kapacity však budou mít prospěch všichni studenti DSP na Lékařské fakultě, protože uvolněné prostory dovolí rozšiřování laboratoří dalších pracovišť LF.

Univerzita Palackého ve svém dlouhodobém záměru 2006 – 2010 uvádí, že chce nadále upevňovat svůj status standardní univerzity vědeckého typu v oborech, v nichž dosahuje mezinárodně uznávaných výsledků, přičemž nezbytným předpokladem pro rozvoj vědy a výzkumu na UP je hlubší zapojení mladých pracovníků a studentů do vědecké práce. „V oblasti nemovitého majetku je základním cílem UP pro následující období pokračovat v koncentraci pracovišť jednotlivých fakult do menšího počtu areálů, a to zejména v případech …. Lékařské fakulty UP znamená dostavbu a rekonstrukci Teoretických ústavů Lékařské fakulty“ (citace z dlouhodobého záměru UP). Podávaný projekt tedy vychází z dlouhodobého záměru UP ve smyslu zajištění prostorové a technické infrastruktury pro rozvoj vědy, výzkumu a doktorských studijních programů. Podstatným cílem tohoto projektu je rovněž nabídnout mladým vědeckým a odborným pracovníkům perspektivu smysluplné seberealizace na fakultě.

Projekt Dostavba Teoretických ústavů LF UP je také součástí Investičního programu rozvoje města Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc (IPRM AKO). Rozvoj Univerzity Palackého, jako nejvýznamnější instituce terciárního vzdělávání v regionu, je taktéž podporován Olomouckým krajem v souvislosti s cílem zvyšování úrovně vzdělání obyvatelstva kraje.